W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności oraz plików cookies.

Kontakt

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz

tel. +48 52 585 88 23

e-mail: barr@barr.pl

REGON 341515088

NIP 9532641081

Ogłoszenie o naborze na Partnera do projektu

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., działając na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (t.j. Dz.U.2022.1079), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i  realizacji projektu planowanego do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i  Pomorza 2021-2027 Priorytet 1 „Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i  konkurencyjności regionu” Cel szczegółowy 1 III „Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne” Działanie 1.3 „Wsparcie MŚP” Schemat „Promocja gospodarki regionalnej”

I.                 Cel partnerstwa:

1)     Organizatorem naboru jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej 4c, zwana dalej BARR.

2)     W założeniu BARR projekt partnerski ma na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu poprzez zwiększenie aktywności eksportowej przedsiębiorców z sektora MŚP i jego promocję gospodarczą. Maksymalna wartość dofinansowania Projektu wynosi 2 mln zł.

3)     Projekt ma również realizować cel szczegółowy Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, jakim jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP.

4)     Szczegółowy zakres rzeczowy projektu oraz inne kluczowe jego elementy zostaną opracowane przez BARR wspólnie z wybranym Partnerem, zgodnie z dokumentacją konkursową w ramach poddziałania 1.3, zaplanowaną do ogłoszenia w dniu 29 marca 2024 roku. 

5)     Partner składając ofertę deklaruje, w przypadku wyboru, czynny udział w Projekcie poprzez wkład finansowy na poziomie 15%  wartości Projektu oraz wkład organizacyjny przy wykonywaniu zadań określonych w umowie partnerskiej. Ostateczna wysokość wkładu własnego oraz zakresu zadań Partnera zostanie ustalona zgodnie z pkt 4.

 II.               Kryteria wyboru Partnera:

1)   Kandydat na Partnera, nie może:

a.      być podmiotem powiązanym z BARR w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014,

b.      podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

                                                    i.     art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

                                                   ii.     art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), iii.     art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.),

c.      być obciążony obowiązkiem zwrotu pomocy publicznej, wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,

d.      znajdować się w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt. 24. Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.

e.      Być jednostką samorządu terytorialnego (lub podmiotem przez nią kontrolowanym lub od niej zależnym), który podjął jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060.

f.       Być podmiotem, na który zostały nałożone sankcje za bezpośrednie lub pośrednie wspierania działań wojennych Federacji Rosyjskiej.

2)   Na partnera projektu zostanie wyłoniony podmiot, który spełni wszystkie kryteria dostępowe i uzyska największą liczbę punktów w kryteriach punktowanych. 

3)   Kryteria dostępowe:

a)      Kandydat na Partnera posiada formę prawną: JST, lub Jednostki organizacyjnej działającej w imieniu JST, Związku lub Stowarzyszenia JST bądź jest instytucją otoczenia biznesu.

b)     Kandydat na Partnera posiada siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

c)      Jednym z celów statutowych Kandydata na Partnera jest wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarze swojego funkcjonowania. 

4)   Kryteria punktowane:

a)      Liczba projektów partnerskich o charakterze gospodarczym finansowanych ze środków europejskich, w których Kandydat na Partnera brał udział w ostatnich trzech latach: 

·        0 projektów – 0 pkt

·        1 i więcej projektów – 1 pkt

b)     Zasięg terytorialny funkcjonowania Kandydata na Partnera obejmuje obszar gmin na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z:

·        1 powiatu – 0 pkt.

·        2 powiatów – 1 pkt

·        3 powiatów – 2 pkt.

·        4 i więcej powiatów – 3 pkt.

III.              Warunki składania Ofert

1)     Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie w siedzibie BARR w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 roku do godziny 12.00 prawidłowo wypełnionego formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Niezależnie od przyjętej formy dostarczenia oferty, o terminowości jej dostarczenia decyduje data wpływu do siedziby BARR.

2)     W formularzy ofertowym Kandydat na Partnera składa oświadczenie o zapewnieniu wkładu finansowego i organizacyjnego o którym mowa w pkt. I.5) Ogłoszenia.

3)     Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na partnera – 1.3 Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”.

4)     Otwarcie terminowo złożonych ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:15 w siedzibie BARR, w sposób jawny. Podczas otwarcia ofert podane zostaną dane podmiotów, które złożyły oferty.

5)     W wyniku oceny utworzony zostanie ranking ofert. 

6)     BARR dokona wyboru 1 (jednego) Partnera, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów, zgodnie z rankingiem ofert.

7)     W przypadku, gdy 2 lub więcej Kandydatów otrzyma równą, najwyższą liczbę punktów BARR wyznaczy dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni na złożenie koncepcji wykonania celu projektu, o którym mowa w pkt. I.2) niniejszego ogłoszenia. BARR przyzna każdej z koncepcji od 0 do 5 punktów oceniając szczegółowość opisu proponowanych zadań, zakresu udziału Partnera w projekcie, wysokość wkładu własnego Partnera w projekt oraz zgodność koncepcji projektu z celami/zadaniami realizowanymi przez BARR.

8)     Wybrany Partner zobowiązany będzie do podpisania umowy partnerskiej najpóźniej w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy w tym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z roli Partnera i upoważni BARR do wyboru na to stanowisko oferenta, którego oferta zajęła kolejne miejsce w rankingu ofert.

9)     Informację o zawarciu umowy z Partnerem BARR zamieści na stronie internetowej bip.barr.pl

10)  BARR zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Informacja o unieważnieniu zostanie podana na stronie bip.barr.pl

Załączniki

Powiadom znajomego