Struktura i zadania Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (II piętro)

Celem działania Spółki jest dalsze ożywianie lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej.

Działania podejmowane przez spółkę mają służyć:

1) przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy,
2) promocji Miasta Bydgoszczy,
3) prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób   pozostających bez pracy i  zagrożonych utrata pracy,
4) podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
5) współdziałaniu z samorządami, administracja lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi,
6) prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju Miasta Bydgoszczy.

 

W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują: 

1. Dział Marketingu i Wspierania Przedsiębiorczości,

2. Dział Obsługi Inwestorów,

3. Biuro Zarządu.

 

Dział Marketingu i Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi sprawy związane z marketingiem, promocją, public relations oraz wspieraniem przedsiębiorczości. Do zadań Działu należy:

  • opracowanie i realizacja planów marketingowych spółki;
  • obsługa PR spółki;
  • wybór wykonawców i współpraca w zakresie realizowanych działań marketingowych i public relations;
  • planowanie i realizacja budżetu marketingowo – szkoleniowego spółki;
  • promocja gospodarcza Bydgoszczy i udział w konferencjach, warsztatach promujących Bydgoszcz i region;
  • współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu w zakresie szkoleń, warsztatów oraz promocji i aktywizacji postaw przedsiębiorczych w regionie;
  • realizacja projektów wspierających kooperację pomiędzy przedsiębiorcami,
  • współpraca z pozostałymi działami i stanowiskami w spółce, m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
Łukasz Machała – Kierownik
tel.: +48 785 150 551
 
Karolina Nowakowska – Specjalista ds. szkoleń i wspierania przedsiębiorczości,
tel.: +48 52 58 58 459
 
Marcin Przybylski – Starszy specjalista ds. szkoleń i wspierania przedsiębiorczości,
tel.: +48 785 150 558
  
Maciej Górecki – Specjalista, 
tel.: +48 885 550 233 
Joanna Wójtowicz – Specjalista, 
tel.: +48 885 550 256
 

Dział Obsługi Inwestorów prowadzi sprawy związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i tworzeniem oferty inwestycyjnej miasta Bydgoszczy. Do zadań Działu należy:

  • tworzenie aktualnej bazy ofert inwestycyjnych;
  • tworzenie i aktualizacja bazy danych statystycznych, ekonomicznych dot. Bydgoszczy;
  • przygotowywanie dedykowanej propozycji inwestycyjnej;
  • tworzenie baz danych o inwestorach;
  • pozyskiwanie nowych inwestorów i ich obsługa w toku procesu inwestycyjnego,
  • współpraca z przedsiębiorcami w ramach obsługi poinwestycyjnej;
  • współpraca z agencjami consultingowymi oraz podmiotami zaangażowanymi w pozyskiwanie i obsługę inwestorów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
  • udział w wydarzeniach promocyjnych, m.in. konferencjach, targach, forach, spotkaniach B2B;
  • realizacja projektów wspierających kooperację pomiędzy przedsiębiorcami,
  • współpraca z pozostałymi działami i stanowiskami w spółce, m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
Michał Kornacki - Kierownik,
tel. +48 795 118 632
 
Jarosław Kujawski - Specjalista ds. obsługi inwestorów,
tel.: +48 885 550 259
 
 
Marcin Kotoliński - Specjalista ds. obsługi inwestorów,
tel.: +48 885 550 248
 
 

Biuro Zarządu jest podległe bezpośrednio Zarządowi. Do zadań Biura należy obsługa organizacyjna Spółki, w ramach którego funkcjonują samodzielne stanowiska pracy dedykowane do obsługi określonych zagadnień merytorycznych, m.in.: prawnej, ds. funduszy unijnych oraz obsługi sekretariatu.

 

Agnieszka Mianowicz – Specjalista ds. administracyjno-biurowych,
tel.: +48 52 58 58 823
 
Marcin Napierała - Specjalista ds. wspierania innowacyjności,
tel.: +48 885 550 218
 
Paweł Szarek - Specjalista ds. pozyskiwania środków z UE,
tel.: +48 885 550 196
 
Marta Sosnowska - Specjalista ds. projektów,
tel. + 48 885 550 197
marta.sosnowska@barr.pl
 
Marcin Kociniewski - Specjalista ds. projektów,
tel. + 48 885 550 184
marcin.kociniewski@barr.pl