Organy Spółki i ich zakres i kompetencje

1. Zgromadzenie Wspólników

Miasto Bydgoszcz

 

2. Zarząd Spółki

Edyta Wiwatowska - Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.

 

3. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki, powołana Uchwałą Nr 13/2016 Zgromadzenia Wspólników Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. o. o. z dnia 13 czerwca 2016 roku, działa w składzie:

1) Dorota Jakuta - Przewodnicząca,

2) Izabela Maria Wiernikowska - Wiceprzewodnicząca,

3) Justyna Murawska - Sekretarz.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.
 2. Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
 3. Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 1 i 2.
 4. Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
 5. Przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników stanowiska Rady w innych sprawach wnoszonych przez Zarząd, które mają być przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników.
 6. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
 7. Wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.
 8. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki.
 9. Określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych.
 10. Opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.
 11. Uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej.
 12. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.
 13. Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
 14. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości o wartości do 250.000 (dwustu  pięćdziesięciu tysięcy) złotych.
 15. Reprezentowanie Spółki w umowach miedzy Spółką i członkami Zarządu oraz w sporach miedzy nimi.
 16. Wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek, zaciągania zobowiązań warunkowych w tym udzielania przez Zarząd gwarancji, poręczeń oraz wystawiania weksli powyżej 250.000 (dwustu  pięćdziesięciu tysięcy) złotych.