Informacja o wyborze partnera do projektu

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 ze zm.), w dniu 07.09.2017 r. wybrała partnera w ramach otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu planowanego do dofinansowania ze środków RPO WK-P 2014-2020, Oś priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.5 „Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP”, Poddziałanie 1.5.2 „Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw”, Schemat „Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia oraz promocji gospodarczej regionu”. Partnerem tym zostało Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jezuickiej 1. Szczegóły w pliku zamieszczonym poniżej.

Informacja o wyborze partnera do projektu - plik